เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมโครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย และพืชอินทรีย์ ร่วมกับนายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช และ นางขนิษฐา วงศ์วัฒนรัตน์ ผชช.ด้านอนุรักษ์พันธุกรรม ในฐานะหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ สวพ.1 – 8 ตามโครงการที่ได้เสนอขอทุน รวมถึงการชี้แจงงบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย

***************