เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช และนางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาเกษตรกรผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ และพิจารณาร่างคู่มือการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังมีประสิทธิภาพสูงสุด

***************