เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมพิจารณามาตฐานสินค้าเกษตร เรื่อง องุ่น ครั้งที่ 1-1/2564 เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง องุ่น ณ ห้องประชุมอาคาร 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

***************