เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวน และเครือข่าย ณ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นำเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช มาขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการ “ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น” โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้การต้อนรับ

***************