เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

***************