เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 1” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของนักบริหารวิชาการเกษตรระดับต้น” โดยมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง และเพื่อนร่วมงาน และนำไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานในลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม และได้โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน จำนวน 65 คน

***************