เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมการหารือเพื่อจัดทำโครงการรับรองมาตรฐาน GAP พืช เพื่อการส่งออก เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมจากรัฐบาล และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดทำแผนโครงการฯ กำหนดกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ ผ่านทาง Video Conference ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

***************