เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานกระบวนการผลิตเมล็ดงอกและต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

***************