เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการแก้ปัญหาการนำเข้ามะพร้าวและ การส่งเสริมการปลูกมะพร้าว อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาหามาตรการ แก้ปัญหามะพร้าวงอกนำเข้า และหาแนวทางส่งเสริมการปลูกมะพร้าวทดแทน โดยรัฐร่วมกับเอกชน

***************