เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้กรมวิชาการเกษตรได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกพืชผักบนคันนา ปี 2563 และ ปี 2564 โดยพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้นำเมล็ดพันธุ์ุผักไปแจกให้ทางโรงเรียน และสอนวิธีการปลูกให้เด็กนักเรียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสนองพระราชดำริฯ ต่อไป

***************