เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ ครั้งที่ 1-1/2564 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สถานที่ตั้ง เพื่อพิจารณาแผนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแผนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้

***************