เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Web Conference ด้วยระบบโปรแกรม Zoom Meetings ณ ที่ตั้งหน่วยงานและสถานที่จัดการประชุมหลัก ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

***************