เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1- 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการตรวจ ประเมินระยะไกล กำหนดแนวทางการตรวจรับรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

***************