เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบวัคซีนให้กับตัวแทนเกษตรกร 21 ตำบลในอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และชมการฉีดวัคซีนให้กับกระบือ โดยมีดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วม ณ ฟาร์มบ้านสวยด้วยรัก เทศบาลตำบลโคกศรี

**************