เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นประธานเปิดอาคาร และส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเกษตร โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้วมพิธี ณ แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางไร่ใต้-พิบูลมังสาหาร จํากัด หมู่ 4 ตําบลไร่ใต้ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ 1 ใน 20 กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารในวงเงิน 3,000,000 ล้านบาท

************