เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่น้ำโขง และพบปะพี่น้องประชาชนในตำบลโคกสาร โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟัง ณ วัดแจ่มอารมณ์ บ้านโคกสารท่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งระบบนิเวศในแม่น้ำโขงนี้ ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ทั้งแม่น้ำโขงแห้งขอดจนเห็นเนินทราย น้ำโขงเปลี่ยนสี และน้ำขึ้น-ลง ผิดธรรมชาติ เป็นต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มียุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) รวมทั้งการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้มีความสมดุล และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*************