เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 5/2564 ผ่าน Video Conference

***************