เมื่อวันที่ 17 พฤศิจกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ในระบบออนไลน์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Meeting เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการของสินค้าเกษตร (มะม่วงและลำไย) ให้ได้มาตรฐานของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา

**************