เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัด งานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ผ่านโปรแกรม Zoom

***************