เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางวิลาวัลย์ ใคร่ครวญ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน

************