สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจ พระปรีชา พระวิริยอุตสาหะของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดสระบุรี ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565

***********