เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมฯ และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ” โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน และ น.ส.เบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล บรรยาย เรื่อง “การบริหารทรัพยากรบุคคล” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

************