เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าว สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าว ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันการนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เกาะสมุย โดยมีนายภัชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชมกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร การปล่อยแตนเบียน โกนิโอซัส อะซีโคเดสและเตตระสติคัส การมอบปุ๋ยหมักเติมอากาศ เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม แหนแดง ต้นกล้าอัญชัน ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร และการมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืช และพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร

***********