เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

************