เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2565” ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี และผ่านระบบออนไลน์

****************