เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักวิจัยพัฒนาชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารจากงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์ และการใช้ประโบชน์จากงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร” โดยมีนางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาชีวภาพ นำชมและนักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยบรรยายสรุปผลงานทีนำมาแสดง ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการความรู้ทางวิช่าการประกอบตัวอย่างของจริง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตลอดเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมมาตรฐานพีช กรมวิชาการเกษตร

****************