เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ณ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง “การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และแหนแดงในนาข้าว” ซึ่งกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการวิจัยและผลิต ในการนี้ ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

***************