เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพรรณไทย” ซึ่งมีพื้นที่ 7 ไร่ สำหรับรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ ไม้ถิ่นกำเนิดไทย ต้นไม้ยืนต้นประจำจังหวัด ที่มีมากกว่า 600 ชนิด โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มปาล์มไทย กลุ่มไม้ยืนต้นพื้นเมืองและกล้วย กลุ่มไม้ดอกหอม กลุ่มไม้ผลเศรษฐกิจ กลุ่มผักพื้นบ้าน กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน และกลุ่มไผ่ โดยมี นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ให้การต้อนรับ

***************