เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “เรื่องการใช้งานระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ของไทย” ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

***************