เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม สำนักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร

***************