พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันที่ 27 กรกฏาคมโดยมี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) กราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง กล้วยน้ำว้าพันธุ์ “สุโขทัย 1” ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองเป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง น้ำหนักเครือ 16.1 กิโลกรัม จำนวน 9 หวี/เครือ สูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งเป็นพันธุ์การค้า อีกทั้งยังมีเนื้อละเอียดเหนียว มีรสชาติหวานไม่อมเปรี้ยว สามารถปลูกได้ดีทั่วไปในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ดี โดยกรมฯ ได้จัดทำแปลงแม่พันธุ์หลักในศูนย์วิจัยพืชสวน จำนวน 10 ศูนย์ รวมพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ และมีแผนการผลิตต้นพันธุ์ จำนวน 60,000 ต้น เพื่อกระจายสู่เกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจุบันดำเนินการกระจายต้นพันธุ์แก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 139 ราย 13,227 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยน้ำว้าของประเทศไทย และช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
***************