เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม คูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เยี่ยมชมแปลงทดสอบถั่วเหลืองฝักสด แปลงผลิตกล้ากัญชา ปลูกต้นพะยูง พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน และร่วมให้เกียรติถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุทัยธานี

***************