เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางขนิษฐา วงษ์วัฒนารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอารักขาพืช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 2565 แผนงานวิจัยต่อเนื่องและแผนงานวิจัยใหม่ส่งสกสว.รวมทั้งสิ้น 71 แผนงานวิจัย

****************