เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างส่วนกลางของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

***************