เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมหารือกลุ่มย่อย APEC เรื่อง “หารือระดมความคิด ถอดบทเรียนและมุมมองด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตพืชของไทยจากอดีตสู่อนาคต” ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรการผลิตพืช
 
***************