เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์

************