นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชาตรี บุนนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนเข้าร่วม
 
          รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 20 ปี เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร ร่วม กิจกรรมภายในงานดังนี้ การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และจัดแสดงนิทรรศกาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเชิงรุก เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว
          นอกจากนี้ยังมีการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่กิน คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงคลินิกอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 200 คน กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และศูนย์เครือข่าย ได้นำ one stop service ในเรื่องของการจดทะเบียนแปลงใหม่ ตรวจติดตาม ต่ออายุของแปลงอินทรีย์และแปลง GAP พืช แจกจ่าย
          – ต้นกล้าผัก (พริก มะเขือ มะเขือเทศ) รวม 1,200 ต้น
          – เมล็ดพันธุ์ผัก (พริกขี้หนู 200 ซอง กระะเจี๊ยบเขียว 100 ซอง รวม 300 ซอง
           – พืชพันธุ์ดี (มะม่วง 50 กิ่ง มะนาว 50 กิ่ง มะขามยักษ์ 100 กิ่ง ส้มโอ 100 กิ่ง รวม 300 กิ่ง
          – ให้บริการต่ออายุใบอนุญาต และร่วมจัดนิทรรศการ
          – เทคโนโลยีการผลิตพืช
          – แหนแดง
          – มวนพิฆาต แมลงหางหนีบ
          – เมตาไรเซียม
          – PGPR 1 2 3 ตลอดจนแจกปัจจัยการผลิต
          – ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 100 ถุง
          – เมล็ดถั่วฝักยาว 100 ถุง
          – เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สุโขทัย 100 ถุง