เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมบัติ ตงเต๊า) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์

***************