เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมบัติ ตงเต๊า) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

***************