เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมบัติ ตงเต๊า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์

***************