นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งออกผลไม้ไปจีน ผ่านระบบซูม กับอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายเกษตร)ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการวางแนวปฏิบัติการเปลี่ยนรหัสรับรองรูปแบบใหม่สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งออกไปจีนและประเทศอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายในการรับรองมาตรฐาน สำหรับสินค้าเกษตรส่งออก ซึ่งประกาศดังกล่าวมีการบังคับใช้แล้ว ส่งผลให้ที่ผ่านมากรณีสวนใหม่ที่ขอขึ้นทะเบียนจะได้รับรหัสใหม่ สำหรับสวนเก่าที่ยังไม่มีการปรับตัวเลขสามารถติดต่อยังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ใกล้บ้านหรือสามารถติดต่อมายังกรม ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)
               “สำหรับกรณีประเทศจีนมีกำหนดจะส่งรหัสสวนใหม่เดือนธ.ค. 2565 เพื่อให้ทางการจีนปรับรหัสสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ให้ตรงกัน และกรมจะใช้โอกาสนี้ปรับปรุงระบบการรับรองสวนให้ดีสมบูรณ์ขึ้นด้วย รองรับฤดูส่งออกผลไม้ใหม่โดยเฉพาะทั้งทุเรียนและลำไยที่จะเริ่ม ก.พ. ในปีถัดไป โดยกรมได้วางแผนรับมือไว้แล้วและได้ประสานกับทูตเกษตรปักกิ่ง เพื่อทำความเข้าใจกับฝ่ายจีนโดยเร็วต่อไป เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการส่งออก สำหรับการปรับรหัสสวนใหม่นั้น กรมได้มอบนโยบายให้ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ในการนำเครื่องหมายคิวอาร์โค้ด ไปใส่ไว้ในใบรับรองแปลง GAP ใหม่นี้ด้วยเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และนอกจากนี้สั่งการให้ทุกด่านตรวจพืชเข้มงวดในการตรวจทุเรียนส่งออก หากพบว่ามีข้าราชการรายใดเกี่ยวข้องในการสวมสิทธิ์ทุเรียนจะย้ายตั้งกรรมการสอบเพื่อลงโทษตามระเบียบราชการ กรณีเอกชนรายใดมีประวัติว่าเคยพบการเตรียมส่งทุเรียนด้อยคุณภาพให้ตรวจสอบ 100% ทั้งต้นทางและปลายทางก่อนออกนอกประเทศ ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว
นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ขอให้ทีมเล็บเหยี่ยวของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี (สวพ. 6) ช่วยตรวจสอบทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ด้วย เนื่องจากขณะนี้ทุเรียนภาคใต้ยังเหลือไม่มาก ประกอบกับมีทุเรียนเพื่อนบ้านออกมาในช่วงนี้ และอยากให้ทุกพื้นที่มีทีมเล็บเหยี่ยวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขอให้ทุกพื้นที่เข้มงวดในการตรวจสอบทุเรียนทุกลอตให้ได้คุณภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากตามข้อสังเกตของทูตเกษตรของไทยในจีนให้ข้อสังเกตว่า ชาวจีนก็อยากลองทุเรียนจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม ดังนั้นการรักษาคุณภาพของทุเรียนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะรักษาตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าคุณภาพและมีความเชื่อมั่นต่อทุเรียนและผลไม้ไทย
               ทั้งนี้เกษตรกรแปลงGAP สามารถติดต่อขอรับใบรับรองใหม่ได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหมายเลขติดต่อ หรือติดต่อที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช(กรม.) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช(กมพ.) 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทร.02-940-6362-3 ต่อ 1812,1816
 
**************