เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 45 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนกเขาชวา ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่ประชาชนผู้สนใจ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงสถานที่จัดแสดงนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายพิทักษ์ พรหมเทพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงานข้อมูลทางวิชาการในนิทรรศการ โดยในครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “ศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชน” แสดงความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับบริการให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรก
 
**************