พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว โอกาสนี้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยนายธีรภัทร เข็มทอง ผอ.กปร. นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผอ.กลุ่มวิชาการ สวพ. 5 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผอ.ศวพ.ปทุมธานี นักวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และคณะ ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงานเรื่อง “ทุเรียนพันธุ์ใหม่ ศรีสะเกษ 238” และน้อมเกล้าถวายต้นพันธุ์ทุเรียน ผลผลิตผักแปลงสาธิตการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ผัก ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

***************