เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 20 ครั้งที่ 1/ 2566 เพื่อพิจารณาการเตรียมเครือข่ายเพื่อจัดทำผลงานเสนอรับรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ภายใต้กิจกรรม GSP/FAO ความเป็นไปได้การผลิตปุ๋ย potash ของประเทศไทย พิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนกิจกรรม Carbon Credit การใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกษตรที่ปลอดภัยและการจัดการทรัพยากรดินและปุ๋ย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรมแกรม zoom

**************