เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาการจัดหลักสูตร คู่มือ การกำหนดหลักเกณฑ์การอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ ทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 30 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ และผู้เข้ารับการอบรมจะทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากในกรณีสอบไม่ผ่าน ให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมใหม่ การฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้อากาศยานทางการเกษตร การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับการใช้อากาศยานทางการเกษตร พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทคนิคการเลือกใช้อากาศยานทางการเกษตรให้เหมาะสม เทคนิคการบินอากาศยานทางการเกษตร จรรยาบรรณสำหรับผู้ฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยานอย่างปลอดภัย แมลง ไร ศัตรู และการป้องกันกำจัด โรคพืชและการป้องกันกำจัด วัชพืชและวิธีป้องกันกำจัด สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เทคนิคการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยาน การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงแลศัตรูพืช และการปฐมพยาบาล โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. สมาคมโดรนเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สถาบันวิจัยพืชสวน และกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
***************