1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฏหมายตามความ…

การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฏหมายตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฏหมายตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแบบที่เกี่ยวข้องกับการขอเงินช่วยเหลือและอุดหนุน หรือเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ….

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content