1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครั้งที…

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่

Related
แชท
Skip to content