การตรวจติดตามโรคใบด่างและใบขีดด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus และ Sugarcane streak mosaic virus และการใช้น้ำร้อนในการกำจัดโรคใบด่างในท่อนพันธุ์อ้อย

Skip to content