สกต. สป. กษ. แจ้งเรื่อง สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลล์ แจ้งประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัย  Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) รายละเอียดดังแนบ