เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q-Shop ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

***************